Кредитен риск: Каква е разликата между моделите на Базел (Капитал) спрямо моделите за обезценка?


Отговор 1:

Този въпрос може да се тълкува по няколко начина, но моделът на обезценка обикновено може да се определи като модел, който предвижда или прогнозира „различна от временната“ загуба при оценката на даден портфейл от ценни книжа. Това е повече или по-малко счетоводна концепция, която влияе върху това, което се отразява като справедливата стойност на портфейла от ценни книжа в баланса, както и това, което се отразява като загуби в отчета за доходите.

Базелските модели се използват за изчисляване или прогнозиране на капиталовата такса за даден продукт или клас активи въз основа на определен тип риск. Входът към тези модели може да включва информация като обезценка. В крайна сметка идеята, която стои зад изчислението на Базел, е да се определи количеството на риска, който поемате, и да го сравните с размера на капитала, поглъщащ загуба, който притежава банката.

Следователно обезценка или загуба във вашия портфейл ще се отрази пряко върху изчисляването на капитала, който притежава банката.